Giới thiệu

Giới thiệu

CÁC DANH HIỆU THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 

1. Tập thể Lao động xuất sắc hàng năm từ năm 2008 - 2015

2. Bằng khen Tập đoàn, Hoàn thành nhiệm vụ năm 1993, 1996, 1999

3. Bằng khen Tập đoàn, Thành tích SK-SC 1995-1999, năm 1999
4. Bằng khen Tập đoàn, Công tác SK-SC 2001-2010 năm 2011 
5. Bằng khen Tập đoàn, Thành tích Xuất sắc các năm 2010, 2011, 2013
6. Bằng khen Tập đoàn, Thành tích 1 triệu tấn mỏ NR-ĐM năm 2013

7. Bằng khen Bộ công thương, Thành tích Xuất sắc, các năm 2009, 2010, 2011, 2012

8. Bằng khen Chính phủ, Thành tích Xuất sắc 1993-1995 năm 1996
9. Bằng khen Chính phủ, Thành tích Xuất sắc 2001-2003 năm 2005

10. Huân chương lao động hạng II năm 1993
11. Huân chương lao động hạng I năm 1997
12. Huân chương độc lập hạng III năm 2006

13. Cờ thi đua năm 1994
14. Cờ thi đua Tập đoàn, Thành tích Xuất sắc năm 2009
15. Cờ thi đua Chính phủ, Thành tích Xuất sắc năm 2010​