Sản Xuất

Sản xuất

HOẠT ĐỘNG VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Ban giám đốc của XNKTDK luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho  công tác an toàn, sức khỏe môi trường và chất lượng của xí nghiệp. Nhờ đó, tính từ tháng 5 năm 2015 đến nay (24 tháng 3 năm 2017) Tập thể lao động quốc tế XNKTDK đã đạt được 6.647.463 giờ công lao động  an toàn.

Hoat dong An toan (2).JPG 

 

Trên các công trình sản xuất của XNKTDK duy trì có hiệu quả chương trình  quan sát an toàn (Chương trình STOP), nhằm nâng cao văn hóa an toàn và nhận thức của mỗi CBCNV về công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi CBCNV. Chương trình này của xí nghiệp được ban chỉ đạo chương trình STOP của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đánh giá cao. Bên cạnh đó, hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên cũng góp phần nâng cao chất lượng công tác AT của xí nghiệp.

Công tác kiểm tra định kỳ cấp  III về  an toàn  và bảo vệ môi trường được thực hiện có chất lượng theo đúng lịch được lãnh đạo xí nghiệp phê duyệt. Công tác kiểm tra an toàn cấp I, II trên công trình sản xuất được thực hiện tương đối nghiêm túc. Việc kiểm tra an toàn cấp I, II tại nơi sản xuất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc ngăn ngừa sự cố thiết bị công nghệ, phòng chống cháy nổ và tai nạn lao động.

Hoat dong An toan (1).jpg 

 

Công tác huấn luyện, kiểm tra kiến thức an toàn cho CB CNV được thực hiện đúng thời hạn theo quy định và matrix  đào tạo của VSP. 

Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý: Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2008, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 và quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại XNKTDK. Hiện đang cập nhật hệ thống tài liệu để nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2015.